Podatek Drogowy w Irlandii (Motor Tax)

0 komentarzy
Prawo irlandzkie wymaga od każdego użytkownika dróg publicznych opłacenia podatku drogowego. 


Został on nałożony przez rząd na wybrane pojazdy mechaniczne. Podatek drogowy pobierany jest w imieniu rządu przez władze lokalne.

Kwota należnego podatku drogowego jest proporcjonalna do pojemności silnika – innymi słowy, im większa jest moc pojazdu, tym wyższa jest kwota podatku drogowego. W przypadku nowych samochodów rejestrowanych od lipca 2008r., wysokość podatku drogowego jest określana na podstawie siedmiu przedziałów CO2.

Od samochodów zarejestrowanych przed styczniem 2008 r. nadal będzie się płacić podatek drogowy w zależności od pojemności silnika. Nowe samochody rejestrowane między 1 stycznia 2008 r. a 30 czerwca 2008 r. będą początkowo opodatkowane podatkiem drogowym w oparciu o pojemność silnika. Jeśli w przypadku tych samochodów korzystniejsze okaże się przejście na system podatku drogowego opartego na emisjach CO2, będzie to mogło nastąpić przy pierwszym ponownym opłacaniu podatku drogowego po 30 czerwca 2008 r. 

W przypadku tych nowych samochodów zarejestrowanych w pierwszych 6 miesiącach 2008 r., dla których podatek drogowy wzrósłby w systemie opartym na emisjach CO2, pobierany będzie nadal podatek drogowy uzależniony od pojemności silnika. Nowy system oparty na poziomie emisji CO2 nie będzie miał zastosowania do importowanych używanych pojazdów, które były zarejestrowane za granicą przed 2008 r. 

Prawo zobowiązuje posiadacza pojazdu nie tylko do opłacenia podatku drogowego, lecz także do wyeksponowania na przedniej szybie dowodu wpłaty, którym jest winieta podatkowa („tax disc”). Brak ważnej winiety podatkowej stanowi wykroczenie przeciw przepisom drogowym. Kierowca karany jest grzywną w wysokości €60, nakładaną przez funkcjonariusza służby drogowej lub policji.

Należy jednak pamiętać, że niektóre pojazdy są zwolnione z podatku drogowego, nie muszą wykazywać bieżącej winiety. Są to:
 • Pojazdy będące własnością państwową
 • Pojazdy służb dyplomatycznych
 • Pojazdy wyszczególnione przepisach z 1994 r. dotyczących niepełnosprawnych kierowców i pasażerów (ulgi podatkowe)
 • Pojazdy (w tym także wszelkie pojazdy rowerowe wyposażone w dodatkowy napęd mechaniczny) nie cięższe niż 400 kg (bez ładunku), dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i przez nie używane
 • Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do transportowania (zarówno na naczepach jak i na holu) szalup ratunkowych oraz ich wyposażenia, lub też jakiegokolwiek sprzętu stosowanego do ratowania życia i mienia podczas wypadków na morzu
 • Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do transportowania (zarówno na naczepach jak i na holu) maszyn budowlanych stosowanych wyłącznie do budowy lub naprawy dróg
 • Smieciarki, pojazdy zamiatające drogi, polewaczki stosowane wyłącznie do sprzątania ulic i dróg publicznych
 • Karetki pogotowia ratunkowego, walce drogowe lub wozy strażackie
 • Pojazdy utrzymywane przez władze lokalne, wykorzystywane wyłącznie do działań straży pożarnej.
 • Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do ratownictwa górskiego i jaskiniowego
 • Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działań poszukiwawczych i wydobywczych prowadzonych pod wodą


Zmiana właściciela pojazdu a podatek drogowy

Jeśli sprzedają Państwo swój pojazd bądź zamieniają go na nowszy model na terenie Irlandii, zobowiązani są Państwo oficjalnie zgłosić fakt zmiany właściciela. Można to uczynić na dwa różne sposoby, a sposób ów zależy od tego, czy samochód został zarejestrowany po raz pierwszy przed czy po 1 stycznia 1993. Nie można uiścić podatku za pojazd w sytuacji, gdy nie przeprowadzono rejestracji nowego właściciela. Następnie należy dokonać odnowienia podatku od pojazdu mechanicznego przy użyciu Formularza RF100A jak podano poniżej.

Jazda bez uiszczonego podatku od pojazdu mechanicznego jest wykroczeniem, tak więc nie powinni Państwo poruszać się pojazdem aż do momentu dokonania rejestracji pojazdu i uiszczenia opłaty podatkowej. 


Zagubienie winiety podatkowej

Istnieje możliwość uzyskania dokumentów zastępczych związanych z podatkiem drogowym (oraz zmianą właściciela pojazdu).

Koszty zastąpienia zgubionych dokumentów:
Winieta podatkowa: 6 euro
Książka/Świadectwo rejestracyjna: 12 euro
Świadectwo licencjonowania pojazdu: 12 euro

Aby otrzymać dokumenty zastępcze, należy pobrać i wypełnić formularz RF134. Formularz ten musi zostać poświadczony na posterunku policji (Garda Siochana) przez funkcjonariusza. Wypełniony formularz wraz z odpowiednią opłatą należy przesłać do urzędu ds. podatku drogowego.


Przepisy

Nieopłacenie podatku drogowego oraz/lub niewyeksponowanie ważnej winiety podatkowej stanowi poważne wykroczenie i jest karane grzywną lub, w razie niepoddania się karze, wezwaniem do sądu


Stawki

Winieta podatkowa wydawana jest na trzy, sześć lub dwanaście miesięcy, a jej koszt obliczany jest na podstawie pojemności silnika pojazdu lub na emisjach CO2.

Podatek drogowy dotyczy następujących pojazdów: prywatnych samochodów, motocykli, samochodów ciężarowych, taksówek, dużych pojazdów użyteczności publicznej, (pojazdów transportu publicznego – PSV)/autobusów miejskich oraz pojazdów rolniczych i budowlanych.


Stawki podatku drogowego

Prywatnych samochodów – opierają się na emisjach CO2

Prywatnych samochodów – opierają się na pojemności silnika pojazdu

Na stronie internetowej organizacji Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) można sprawdzić poziomy emisji CO2 dla różnych modeli samochodów.

Na potrzeby opodatkowania ustalono definicję pojazdu zabytkowego. Jest to każdy pojazd trzydziestoletni lub starszy. O zakwalifikowaniu danego pojazdu do kategorii pojazdów zabytkowych decyduje jego wiek. Jest on określany na podstawie numerów podwozia i wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

W przypadku zakupu pojazdu nowego lub używanego, nie są pobierane żadne opłaty za zgłoszenie zmiany właściciela w urzędzie ds. podatku drogowego lub w urzędzie rejestracyjnym.


Jak składać podanie

Opodatkowanie nowego samochodu
Jeśli pojazd jest nowy, należy wypełnić pierwszy formularz opodatkowania (First Motor Tax Application – RF 100). Można go otrzymać od dilera samochodowego lub osoby sprzedającej pojazd. Składając do biura ds. podatku drogowego wniosek o opodatkowanie pojazdu po raz pierwszy, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Formularz RF 100
 • Odpowiednią opłatę.
 • Zaświadczenie dotyczące zezwolenia wydanego przez Urząd Skarbowy w przypadku niepełnosprawnych kierowców/pasażerów jest także wymagane, jeżeli pojazd jest zwolniony z opłaty podatku zgodnie z zapisem Ustawy o Niepełnosprawnych Kierowcach i Pasażerach (Ulgi Podatkowe).


Pojazdy transportowe/handlowe

Istnieją dodatkowe wymagania przy nakładaniu podatków na pojazdy transportowe/handlowe. Jeśli ciężar pojazdu nieobciążonego przekracza 524 kg (3,500 kg całkowitej wagi pojazdu), wymagane jest zaświadczenie dot. wagi (wydane przez autoryzowanego operatora wagi pomostowej).

Jeśli waga nieobciążona nie przekracza 1524 kg (3,500 kg całkowitej wagi pojazdu), wymagany jest formularz zaświadczenia o transporcie RF111a (pdf) (który można uzyskać w Wydziale Komunikacyjnym).Może być wymagany dodatkowy dowód iż pojazd został prawidłowo opodatkowany.

Jeżeli pojazd ma jeden rok lub więcej (np. z importu), wymagane jest zaświadczenie o dopuszczeniu pojazdu do ruchu na drodze (wydane przez autoryzowany punkt). Jeśli pojazd został importowany, wymagane jest zaświadczenie dotyczące wagi (wydane przez autoryzowanego operatora wagi pomostowej).


Inne pojazdy

Inne pojazdy objęte są również dodatkowymi wymaganiami, jak poniżej:
 • Licencja na taksówkę (PSV licence) w przypadku małych i dużych pojazdów komunikacji publicznej
 • Artykuł 60 licencji na autobusy szkolne
 • Zaświadczenie o dopuszczeniu do ruchu drogowego wydane przez autoryzowany punkt dla dużych pojazdów komunikacji publicznej oraz ambulansów mających więcej niż rok
 • Formularz pojazdów odzyskanych RF111b (dostępny w Wydziale Komunikacyjnym)
 • Odnowienie podatku na pojazdy mechaniczne

Można odnowić podatek drogowy do 1 miesiąca, zanim podatek wygasa. Ogólnie rzecz ujmując, dostępne są dwa formularze, za pomocą których można odnowić podatek od pojazdów mechanicznych – Formularz Odnowy Podatku od Pojazdu Mechanicznego RF100A oraz Formularz Odnowy Podatku od Pojazdu Mechanicznego RF100B. Jedyną różnicą między tymi dwoma formularzami to taka, że formularz RF100B jest drukowany i wysyłany do Państwa pocztą na miesiąc przed wygaśnięciem Państwa podatku, podczas gdy formularz RF100A można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Ko0munikacji, bibliotekach publicznych oraz posterunkach policji.

Nie wszyscy otrzymują formularz pocztą, tak więc w Państwa interesie leży sprawdzanie daty wygaśnięcia aktualnego podatku. Oba formularze mogą zostać odesłane do Państwa miejscowego Wydziału Komunikacji osobiście lub pocztą. Jeśli wypełnią Państwo formularz osobiście na miejscu, otrzymają Państwo specjalny dysk. Jeśli prześlą Państwo formularz pocztą, dysk zostanie do Państwa wysłany do trzech tygodni.

W przypadku odnawiania podatku od pojazdu mechanicznego w sytuacji, gdy nie zaszły żadne zmiany w danych dotyczących właściciela czy samego pojazdu, (np.imię i nazwisko/adres/rozmiar silnika), mogą Państwo wypełnić formularz RF100B (drukowany komputerowo) lub Formularz 100A.

Aby odnowić podatek od pojazdu mechanicznego w sytuacji, gdy miały miejsce zmiany danych (np. imię i nazwisko/adres), należy wypełnić Fomrularz RF100A.

Aby odnowić podatek od pojazdu mechanicznego w sytuacji, gdu zaszły zmiany w danych samego pojazdu (np. rozmiar silnika), należy wypełnić Formularz Zmian Danych RF111 Strony 1,4 oraz Strony 2,3.

Wraz z formularzem odnowionego podatku należy uiścić odpowiednią opłatę. Zaświadczenie dotyczące zezwolenia wydanego przez Urząd Skarbowy w przypadku niepełnosprawnych kierowców/pasażerów jest także wymagane, jeżeli pojazd jest zwolniony z opłaty podatku zgodnie z zapisem Ustawy o Niepełnosprawnych Kierowcach i Pasażerach..


Pojazdy transportowe i inne

Istnieją dodatkowe wymagania w trakcie odnawiania podatku od pojazdu mechanicznego, w przypadku pojazdów transportowych i mechanicznych:
 • Zaświadczenie o dopuszczalności do ruchu drogowego wydane przez autoryzowany punkt dla wszystkich pojazdów transportowych/autobusów/mini-busów/ambulansów mających więcej niż 1 rok
 • Licencja PSV w przypadku małych i dużych pojazdów komunikacji publicznej
 • Artykuł 60 licencji na szkolne autobusy
 • Opłacenie podatku za pojazd

Za pośrednictwem witryny internetowej www.motortax.ie można wnieść online opłatę z tytułu podatku za nowy pojazd lub kolejną opłatę z tytułu podatku drogowego. Przy wnoszeniu opłaty podatku za nowy pojazd wymagany jest formularz RF100 (dostępny u dealera samochodowego). Przy wnoszeniu kolejnej opłaty podatku drogowego wymagany jest formularz RF100B (komputerowy formularz przypominający). 

W każdym przypadku potrzebne są ponadto dane dotyczące ubezpieczenia oraz karta debetowa lub kredytowa do opłacenia podatku. Opłatę podatku można wnieść online tylko za następujące rodzaje pojazdów: samochody prywatne, motocykle, traktory rolnicze, koparki, kombajny zbożowe, karawany, pojazdy przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne, samochody kempingowe (z wyjątkiem opłacania podatku po raz pierwszy) oraz pojazdy zabytkowe.

Można odnowić online podatek drogowy dla samochodu dostawczego jeśli masz zaświadczenie o przydatności do ruchu drogowego, które obowiązuje od początku nowego okresu rozliczeniowego silnika. Jeśli waga nieobciążona nie przekracza 1524 kg (3,500 kg całkowitej wagi pojazdu), musi dałeś RF111A formularza (zgłoszenie towarów) do lokalnego urzędu skarbowego silnika.


Tomasz J. Kaplan
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *