Gospodarka Irlandii 2013-2014

0 komentarzy

Centralny Bank Irlandii (CBI) opublikował kwartalny raport nt. aktualnego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2014. W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie skorygowano prognozę w zakresie niektórych wskaźników makroekonomicznych. Według szacunków CBI Produkt Krajowy Brutto Irlandii w 2012 r. wzrósł o 0.7% (wcześniej szacowano wzrost…

Bezrobocie w Irlandii 2013

0 komentarzy

Według wstępnych danych irlandzkiego Głównego Urzędu Statystycznego (CSO), w styczniu 2013 r. w Irlandii zarejestrowanych było 429,396 osób pobierających różnego rodzaju zasiłki dla bezrobotnych.  Wśród nich było 352,954 obywateli Irlandii (ich liczba w stosunku do stycznia 2012 r. zmniejszyła się o 2.4%) oraz 76,442 obywateli innych krajów (ich liczba spadła…

Zarobki w Irlandii

2 komentarze

Aż 1/3 gospodarstw domowych w Irlandii posiada roczny dochód brutto mniejszy niż €30,000. Wynika tak z badań Instytutu NERI (Nevin Economic Research Institute). Zaprezentowano poniższe kwoty łącznych dochodów brutto w gospodarstwach domowych w Irlandii: – 33% gospodarstw domowych posiada dochód brutto poniżej €30,000; – 56% gospodarstw domowych posiada dochód brutto poniżej…

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w Irlandii

7 komentarzy

Nabywcy nieruchomości, którzy kupią pierwszy dom lub mieszkanie w Irlandii w 2013 roku, skorzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości do 2016 roku. Podatek od nieruchomości (Local Property Tax – LPT) będzie wprowadzony w Irlandii od 1 lipca 2013 roku. Zwolnienie nabywców z podatku od nieruchomości dla nabywających nieruchomość po…

Podatek od nieruchomości w Irlandii – wszystko, co musisz wiedzieć!

0 komentarzy

Nowy podatek LPT w Irlandii. Od tego roku wprowadzono w Irlandii nowy podatek od nieruchomości: Local Property Tax (LPT). Podatek od nieruchomości wyniesie w początkowym okresie od 2013 do 2016 roku 0.18% wartości domu i będzie płatny co roku. Właściciele domów o wartości powyżej €1,000,000 zapłacą 0.25% od nadwyżki. Właściciele…

Podatek w Irlandii 2012

0 komentarzy

Irlandzki Urząd Skarbowy (Revenue Commissioners) opublikował wstępne dane na temat wyników za 2012, z wyszczególnieniem łącznych przychodów. Całkowite przychody podatkowe w Irlandii za okres od stycznia do grudnia 2012 wyniosły ponad €36,600,000,000. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) przyniósł najwięcej, bo aż €15,200,000,000. Podatek od wzrostu wartości dodanej (VAT) osiągnął…

Kontrola podatkowa firmy w Irlandii 2013

0 komentarzy

Z wytycznych przeznaczonych dla urzędów skarbowych w Irlandii na 2013 r. wynika, że urzędy będą kontrolowały podatników wykazujących straty z działalności gospodarczej.  Nie wszyscy podatnicy wykazujący stratę muszą od razu mieć problemy.  Niemniej, dla organów podatkowych, kryterium to może stanowić podstawę do zainicjowania kontroli w celu sprawdzenia, czy strata lub…

Przedawnienie zobowiązań podatkowych w Irlandii i Polsce

0 komentarzy

Z koń­cem 2012 r. przedaw­niają się w Polsce zobo­wią­za­nia podat­kowe z 2006 r. Ozna­cza to, że organy podat­kowe nie będą już wery­fi­ko­wać roz­li­czeń z tego roku oraz lat wcze­śniej­szych. Wyjąt­kiem będą sytuacje, gdy bieg ter­minu przedaw­nie­nia został prze­rwany lub zawieszony. Zasady doty­czące przedaw­nie­nia zobo­wią­zań podat­ko­wych zostały ure­gu­lo­wane w art. 68…