Jak żyje się w Irlandii?

0 komentarzy

Irlandia zajęła 10. miejsce na świecie, gdzie żyje się najlepiej. W tym rankingu Polska uplasowała się na 32. pozycji. To już czwarta edycja rankingu dobrobytu przygotowywanego przez Instytut Legatum. W tegorocznej wzięto pod lupę 144 kraje. Według autorów, ranking obejmuje 96 % światowej populacji i 99 % światowego produktu krajowego…

Boże Narodzenie w Irlandii 2012

0 komentarzy

Wigilia Bożego Narodzenia 2012 już wkrótce, stąd z tej okazji chcielibyśmy życzyć wszystkim naszym Klientom oraz Czytelnikom zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2013. Tomasz J. Kaplan Redakcja PODATKI.IE Polskie Biuro Rachunkowe w Irlandii KAPLAN.PL

Nowe prawo jazdy w Irlandii

2 komentarze

Od 19 stycznia 2013 Irlandii wprowadza zmiany w zasadach wydawania prawa jazdy. Zmiany owe w żadnym przypadku nie będą obejmować posiadaczy pełnego prawa jazdy lub tymczasowych zezwoleń kategorii B. Jedyną zmianą dla tej kategorii będzie wymiana z papierowego na plastikowe prawo jazdy dla posiadaczy pełnego prawa jazdy po 10 latach,…

Irlandia: Prezydencja UE

0 komentarzy

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Irlandia będzie sprawować prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Hasłem przewodnim obecnej prezydencji ma być zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa prowadzącego do wzrostu gospodarczego i rosnącego zatrudnienia w Europie. Okazja ta zbiega się z 40. rocznicą przystąpienia Irlandii do UE (wcześniej EWG). Do tej…

UE walczy z oszustami podatkowymi

0 komentarzy

W zeszłym tygo­dniu na nasze myśle­nie o podat­kach w kon­tek­ście końca roku nało­żyło się istotne wyda­rze­nie na pozio­mie Komi­sji Euro­pej­skiej. Wg Algir­dasa Šemeta, unij­nego komi­sa­rza ds. podatków oszu­stwa podat­kowe i uchy­la­nie się od opo­dat­ko­wa­nia w Unii Euro­pej­skiej powo­duje straty rzędu biliona euro rocz­nie. Koniecz­ność walki z tego typu pro­ce­de­rami 6…

Motor Tax 2013 – nowe stawki w Irlandii

0 komentarzy

Podajemy nowe stawki podatku Motor Tax, obowiązujące w 2013 roku. Szczegóły poniżej. Samochody zarejestrowane po 1 lipca 2008: Band 2012 2013 Podwyżka A0  €160 €120 – €40 A1 €160 €170 €10 A2 €160 €180 €20 A3 €160 €190 €30 A4 €160 €200 €40 B1 €225 €270 €45 B2 €225 €280…

Podatki w Irlandii 2013

4 komentarze

Jak co roku, w pierwszą środę grudnia, ogłoszono w Irlandii budżet na kolejny 2013 rok. Poniżej podajemy główne założenia. Biznes Minister Finansów Irlandii Michael Noonan zapowiedział nowy plan reform, który umożliwi rozwój dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Irlandii. Należą do nich: • Reformy opodatkowania dochodów dla nowopowstałych przedsiębiorstw. •…

Wzrost pensji minimalnej w Polsce

0 komentarzy

Od 2013 roku mini­malne wyna­gro­dze­nie w Polsce wyno­sić będzie 1,600 PLN. W zależ­no­ści od obcią­żeń podat­ko­wych, naj­niż­sze pen­sje netto wyno­sić będą od 1,064.86 PLN do 1,111.86 PLN. Jeżeli w przy­szłym roku pra­cow­nik będzie zara­biał wyłącz­nie pen­sję zasad­ni­czą, pra­co­dawca będzie musiał pod­wyż­szyć jego wyna­gro­dze­nie do 1,600 PLN lub 1,280 PLN brutto,…