Przedawnienie zobowiązań podatkowych w Irlandii i Polsce

0 komentarzy
Z koń­cem 2012 r. przedaw­niają się w Polsce zobo­wią­za­nia podat­kowe z 2006 r.


Ozna­cza to, że organy podat­kowe nie będą już wery­fi­ko­wać roz­li­czeń z tego roku oraz lat wcze­śniej­szych. Wyjąt­kiem będą sytuacje, gdy bieg ter­minu przedaw­nie­nia został prze­rwany lub zawieszony.

Zasady doty­czące przedaw­nie­nia zobo­wią­zań podat­ko­wych zostały ure­gu­lo­wane w art. 68 – 71 Ordy­na­cji podat­ko­wej. Dla zobo­wią­zań powsta­ją­cych z mocy prawa, czyli takich, z któ­rymi mamy do czy­nie­nia np. w podat­kach docho­do­wych czy w podatku od towa­rów i usług, prze­wi­dziano pię­cio­letni ter­min przedaw­nie­nia. 

Okres ten liczymy od końca roku kalen­da­rzo­wego, w któ­rym upły­nął ter­min płat­no­ści podatku. Jeśli zatem ter­min zapłaty PIT za 2006 r. upły­nął w 2007 r., to zobo­wią­za­nie podat­kowe przedawni się z koń­cem 2012 r.

Nie ozna­cza to jed­nak, że zobo­wią­za­nie podat­kowe (w nie­opła­co­nej czę­ści) wyga­śnie zawsze z upły­wem tych pię­ciu lat. Ordy­na­cja podat­kowa prze­wi­duje wiele zda­rzeń, które wydłu­żają okres przedaw­nie­nia (zawie­sze­nie) lub powo­dują jego licze­nie od początku (prze­rwa­nie).

Wśród takich zda­rzeń ustawa wymie­nia m.in. odroczenie ter­minu płat­no­ści podatku przez organ podat­kowy, wsz­czę­cie postę­po­wa­nia kar­nego skar­bo­wego, czy wnie­sie­nie skargi do woje­wódz­kiego sądu administracyjnego.

Jeśli nie wystą­piła żadna sytu­acja, która prze­rwała lub zawie­siła bieg ter­minu przedaw­nie­nia zobo­wią­za­nia podat­ko­wego, po upły­wie okre­ślo­nego czasu zobo­wią­za­nie to wygasa, a organ podat­kowy, po upły­wie ter­minu przedaw­nie­nia, nie może doma­gać się zapłaty tego świad­cze­nia. Wraz z wyga­śnię­ciem zobo­wią­za­nia, wygasa także obo­wią­zek zapłaty odse­tek za zwłokę.

Upływ pię­cio­let­niego ter­minu ozna­cza rów­nież, że podat­nik traci prawo do żądania stwier­dze­nia nad­płaty podatku.

Przypomnijmy, że w Irlandii z końcem grudnia 2012 minął termin składania wniosków o zwrot podatku w Irlandii za rok 2008.

Po 1 stycznia 2013 nadal można się rozliczać z nadpłaconego podatku za lata 2009, 2010, 2011 i 2012. Niestety liczba ulg oraz ich wysokość maleje z roku na rok.Tomasz J. Kaplan
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *