Przetargi w Irlandii

2 komentarze
Zamówienia publiczne w Irlandii podlegają regulacjom obowiązującym w tym zakresie w Unii Europejskiej.


Zgodnie z nimi występują trzy różne rodzaje kontraktów: 
 • kontrakty na realizację prac (budowlanych, drogowych, innych w zakresie infrastruktury);
 • kontrakty na realizację dostaw;
 • kontrakty na świadczenie usług (np. architektoniczne, inżynieryjne, analizy, konsultacje itp.).

Dyrektywy oraz wytyczne UE dotyczące zamówień publicznych stosowane są przy kontraktach zawieranych przez podmioty takie jak: administracja centralna, regionalna i lokalna, służba zdrowia, podmioty komercyjne i niekomercyjne należące do skarbu państwa oraz przy większości prac i usług powierzanych firmom prywatnym, które są finansowane w połowie lub powyżej tego poziomu przez instytucje publiczne i gdy ich wartość przekracza próg określony dla danego rodzaju kontraktu.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. w zamówieniach publicznych w ramach UE obowiązują następujące progi finansowe w podziale na poszczególne rodzaje kontraktów: 
 1. na realizację prac – 5 mln EUR;
 2. na dostawy i usługi:
 • 130 tys. EUR dla kontraktów zawieranych przez administrację centralną; 
 • 200 tys. EUR dla kontraktów zawieranych przez administrację regionalną i lokalną; 
 • na realizację prac świadczonych przez firmy użyteczności publicznej – 5 mln EUR; 
 • na dostawy i usługi realizowane przez firmy użyteczności publicznej – 400 tys. EUR;

Po przekroczeniu tych progów, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze dyrektywami, kontrakt musi być otwarty dla konkurencji w ramach jednolitego rynku, a przetarg na jego realizację opublikowany w Dzienniku Oficjalnym Wspólnot Europejskich (OJEC). Podstawową zasadą zamówień publicznych jest obowiązek zachowania swobody konkurencji.

Kontrakty poniżej ww. progów, finansowane w całości bądź części ze środków publicznych i powierzone firmom prywatnym muszą najściślej jak to możliwe być realizowane zgodnie z krajowymi (irlandzkimi) wytycznymi.

W praktyce, wiele zamówień, które nie przekraczają ww. progów jest również realizowanych w drodze procedury zamówień publicznych. Dotyczy to np. wszystkich transakcji realizowanych ze środków Unii Europejskiej, a także innych zamówień rządowych i władz lokalnych.

W Irlandii nie ma wymogu publikowania informacji o przetargu na łamach ogólnokrajowych gazet. Natomiast w przypadku kontraktów, których wartość przekracza progi ustalone przez UE konieczne jest zamieszczenie stosownego komunikatu w Dzienniku Oficjalnym Wspólnot Europejskich (OJEC).

Ponadto, zgodnie z ustaleniami krajowymi kontrakty powyżej 25 tys. EUR i niektóre poniżej tej kwoty (w przypadku kontraktów dot. prac informatycznych) powinny być publikowane na stronie internetowej www.etenders.gov.ie.

Strona ta jest portalem rządowym mającym na celu umożliwienie dostępu wszystkim zainteresowanym, a w szczególności małym i średnim firmom, do informacji na temat dostępnych zleceń realizowanych ze środków publicznych. Na stronie tej poza informacjami o przetargach umieszczane są dokumenty przetargowe, szczegóły organizacyjne, dane kontaktowe, zawiadomienia i ostateczne wyniki/ rozstrzygnięcia.

W przypadku zamówień o wartości nieprzekraczającej 25 tys. EUR wiele instytucji publicznych często prowadzi własne listy dostawców, do których kieruje zaproszenia do składania ofert na wykonanie określonych prac/usług/ realizacji zamówień na dostawy. Firmy zainteresowane umieszczeniem na takiej liście mogą zgłaszać się z takim wnioskiem bezpośrednio do instytucji/ urzędu.

Istnieją także przypadki zamówień publicznych, wobec których nie stosuje się wszystkich wymogów prawa UE, pomimo, że ich koszt może przekraczać progi finansowe UE. Dotyczy to m.in. sektora obronnego i bezpieczeństwa państwa. Niektóre typy kontraktów są wyłączone z reżimu prawa UE dot. zamówień publicznych np. kontrakty w dziedzinie gospodarki wodnej, energetyki, transportu, usług pocztowych (art. 12, 2004/18/EC), telekomunikacji (art. 13) i bezpieczeństwa (art.14).

Przewiduje się następujące rodzaje postępowania przetargowego:
 • przetarg otwarty – wszyscy zainteresowani mogą złożyć ofertę;
 • przetarg ograniczony – ofertę mogą zgłosić podmioty zaproszone przez 
 • organizatora przetargu;
 • dialog konkurencyjny – po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert;
 • negocjacje – z wybranymi wcześnie oferentami po uprzednich konsultacjach.

Terminy na składanie ofert dla poszczególnych postępowań przetargowych:
 • przetarg otwarty – 52 dni;
 • przetarg ograniczony – 37 dni na wyrażenie zainteresowania firm udziałem w przetargu (I etap) i 40 dni na złożenie ofert (II etap);
 • dialog konkurencyjny, negocjacje – termin złożenia ofert jest ustalany pomiędzy stronami.

W rzeczywiście uzasadnionych przypadkach terminy te mogą ulec skróceniu do 15 dni (na zgłoszenie zainteresowania udziałem w przetargu) i do 10 dni (na złożenie oferty przetargowej).

Wśród kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniach publicznych wyróżniamy:
 • najniższą cenę;
 • najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę – rozumianą jako najkorzystniejszą kombinację ceny, terminów realizacji, specyfikacji technicznej, kosztów operacyjnych, zyskowności itp. W warunkach przetargowych przypisuje się określone wagi poszczególnym kryteriom.

W dokumentach przetargowych w Irlandii bardzo często jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stawiają doświadczenie w realizacji podobnego rodzaju dostaw/prac na terenie Irlandii lub innego kraju Unii Europejskiej.

Tomasz J. Kaplan

Źródło: WPHI
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
0
Share on twitter
Twitter
0
Share on linkedin
Linkedin
0

2 odpowiedzi do “Przetargi w Irlandii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *