Wzrost pensji minimalnej w Polsce

0 komentarzy
Od 2013 roku mini­malne wyna­gro­dze­nie w Polsce wyno­sić będzie 1,600 PLN.


W zależ­no­ści od obcią­żeń podat­ko­wych, naj­niż­sze pen­sje netto wyno­sić będą od 1,064.86 PLN do 1,111.86 PLN.

Jeżeli w przy­szłym roku pra­cow­nik będzie zara­biał wyłącz­nie pen­sję zasad­ni­czą, pra­co­dawca będzie musiał pod­wyż­szyć jego wyna­gro­dze­nie do 1,600 PLN lub 1,280 PLN brutto, jeśli pod­władny roz­pocz­nie swoją pierw­sza pracę.

Tego rodzaju pod­wyżka nie obej­mie osób otrzy­mu­ją­cych dodatki lub pre­mie. Przy usta­la­niu, czy zatrud­niony otrzy­muje co naj­mniej mini­mum usta­wowe, należy zsu­mo­wać skład­niki wyna­gro­dze­nia oraz inne świad­cze­nia wyni­ka­jące ze sto­sunku pracy, które Główny Urząd Sta­ty­styczny zali­czył do wyna­gro­dzeń oso­bo­wych. Mię­dzy innymi należą do nich pre­mie i nagrody.

Pod­czas usta­la­nia wyna­gro­dze­nia oso­bo­wego nie można uwzględ­niać nagród jubi­le­uszo­wych, odpraw eme­ry­tal­nych i ren­to­wych oraz wyna­gro­dze­nia za godziny nad­licz­bowe, pomimo że te figu­rują na liście GUS.


Tomasz J. Kaplan
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *