Wzrost pensji minimalnej w Polsce

0 komentarzy

Od 2013 roku mini­malne wyna­gro­dze­nie w Polsce wyno­sić będzie 1,600 PLN. W zależ­no­ści od obcią­żeń podat­ko­wych, naj­niż­sze pen­sje netto wyno­sić będą od 1,064.86 PLN do 1,111.86 PLN. Jeżeli w przy­szłym roku pra­cow­nik będzie zara­biał wyłącz­nie pen­sję zasad­ni­czą, pra­co­dawca będzie musiał pod­wyż­szyć jego wyna­gro­dze­nie do 1,600 PLN lub 1,280 PLN brutto,…