UE walczy z oszustami podatkowymi

0 komentarzy
W zeszłym tygo­dniu na nasze myśle­nie o podat­kach w kon­tek­ście końca roku nało­żyło się istotne wyda­rze­nie na pozio­mie Komi­sji Euro­pej­skiej.


Wg Algir­dasa Šemeta, unij­nego komi­sa­rza ds. podatków oszu­stwa podat­kowe i uchy­la­nie się od opo­dat­ko­wa­nia w Unii Euro­pej­skiej powo­duje straty rzędu biliona euro rocz­nie.

Koniecz­ność walki z tego typu pro­ce­de­rami 6 grud­nia przy­jęła kształt reko­men­da­cji Komi­sji Euro­pej­skiej dla państw człon­kow­skich.

Według zale­ceń Bruk­seli kraje UE powinny zaostrzyć swoje prze­pisy sto­so­wane wobec rajów podat­ko­wych, a także prze­ciw­dzia­łać tzw. agre­syw­nemu pla­no­wa­niu podat­ko­wemu.

Takie pla­no­wa­nie ozna­cza uży­cie mię­dzy­na­ro­do­wych struk­tur z wyko­rzy­sta­niem kra­jów o niskich podat­kach lub ukła­da­nie swo­ich inte­re­sów w taki spo­sób, by dana trans­ak­cja nie została opo­dat­ko­wana w żadnym z państw człon­kow­skich.

Komi­sja zachęca pań­stwa człon­kow­skie do wpro­wa­dze­nia ogól­nej zasady zapo­bie­ga­nia nad­uży­ciom czyli wpro­wa­dze­nia gene­ral­nej klau­zuli obej­ścia prawa (klau­zuli anty­abu­zyw­nej).

Klau­zula taka ozna­cza w prak­tyce nało­że­nie podatku neu­tra­li­zu­ją­cego korzy­ści wyni­ka­ją­cych ze sztucz­nie two­rzo­nych struk­tur.

W Pol­sce, po stwier­dze­niu nie­kon­sty­tu­cyj­no­ści takiego prze­pisu zawar­tego przed laty w Ordy­na­cji podat­ko­wej, klau­zuli takiej jak dotąd nie wpro­wa­dzono.

Zwal­cza­niu nad­użyć podat­ko­wych mia­łoby słu­żyć także wpro­wa­dze­nie unij­nych nume­rów iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej, nie tylko dla firm pła­cą­cych VAT.

Ponadto poszcze­gólne kraje powinny wpi­sy­wać na “czarne listy” kraje uzna­wane na pod­sta­wie wspól­nie opra­co­wa­nych kry­te­riów za raje podat­kowe. Zda­niem KE konieczne jest rów­nież wzmoc­nie­nie umów o uni­ka­niu podwój­nego opo­dat­ko­wa­nia.

Przed­sta­wione pro­po­zy­cje nie przy­brały na razie formy pro­jek­tów aktów praw­nych, ale jed­no­znacz­nie wska­zują na trend, który się kształ­tuje — sys­temy podat­kowe są uszczel­niane, a pła­ce­nie podat­ko­wych poka­zy­wane jest w kon­tek­ście mod­nego dziś myśle­nia w kate­go­riach CSR (cor­po­rate social respon­si­bi­lity).
Tomasz J. Kaplan
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *